Obchodní podmínky

Martin Maňhal se sídlem Zahájí 157, 373 48 Dívčice,
identifikačním číslem 08279136 zapsaném v obchodním rejstříku vedeném na krajském
úřadě města České Budějovice, je provozovatelem on-line obchodu pro prodej
zboží umístěného na internetové adrese https://www.kotvicnikovymag.cz/.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)
provozovatele Martina Maňhala se sídlem Zahájí 157,, 373 48 Dívčice,
identifikačním číslem  08279136 (dále jen
prodávající“)
upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník
“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé
v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)
uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod
je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové
adrese https://www.kotvicnikovymag.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to
prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.     

Obchodní podmínky se
nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího,
je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu
povolání. 

1.3.     

Ustanovení odchylná od
obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní
smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4.    

Ustanovení obchodních
podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní
podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce. 

1.5.     

Znění obchodních podmínek
může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek. 

 

Uzavření kupní smlouvy

2.1.

Veškerá prezentace zboží umístěná
ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru
a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o
zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou
uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny
zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém
rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít
kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také
informace o nákladech spojených s platbou a dodáním zboží.
Informace o nákladech spojených s platbou a dodáním zboží uvedené
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
doručováno v rámci území České republiky.

2.4.

Pro objednání zboží vyplní kupující
objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář
obsahuje zejména informace o:

2.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do
elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
2.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu
doručení objednávaného zboží a
2.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále
společně jen jako „objednávka“).

2.5.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je
kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky
kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku
odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v
objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po
obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to
na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní
či v objednávce (dále jen „elektronická
adresa kupujícího
“).

2.6.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na
charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady
na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například
písemně či telefonicky).

2.7.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím
vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím
zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího.

2.8.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních
prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při
použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní
hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena zboží a platební podmínky

3.1.

Cenu zboží a případné náklady spojené s
dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu
následujícími způsoby:
– V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
– Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 217405818/0600, vedený
u společnosti Moneta Money Bank a.s (dále jen „účet prodávajícího“);

3.2.

 Společně s kupní cenou je kupující
povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním
zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní
cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu
či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních
podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4.

V případě platby v hotovosti či
v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od
uzavření kupní smlouvy.

3.5.

V případě bezhotovostní platby je
kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní
platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
příslušné částky na účet prodávajícího.


3.6.

Prodávající je oprávněn, zejména
v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení
objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním
zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.

3.7.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté
prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo
je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně
plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad –
fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví
prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a daňový doklad – fakturu přiloží
v tištěné podobě ke zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy

4.1.

Kupující bere na vědomí, že
dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od
kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo
pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,
jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od
kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu
vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o
dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud
porušil jejich původní obal.

4.2.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1
či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující
v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží,
přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo
dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě
uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující
zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu
elektronické pošty prodávajícího manhalovi@email.cz.

4.3.

V případě odstoupení od kupní smlouvy
dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží
musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy
prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady
spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží
nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


4.4.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl.
4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od
kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při
vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit
a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu
dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli
odeslal.

4.5.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží
je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na
vrácení kupní ceny.

4.6.

Do doby převzetí zboží kupujícím je
prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém
případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to
bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu
dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena
s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující
je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Přeprava a dodání zboží

5.1.

V případě, že je způsob
dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující
riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem
dopravy.

5.2.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen
dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen
převzít zboží při dodání.

5.3.

V případě, že je z důvodů na straně
kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo
uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
způsobem doručení.

5.4.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující
povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv
závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít.

5.5.

Další práva a povinnosti stran při přepravě
zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li
prodávajícím vydány.

Práva z vadného plnění

6.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně
práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy
(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
občanského zákoníku).

6.2.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při
převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy
kupující zboží převzal:
6.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li
ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo
které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo
ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku
nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku
nebo předlohy,
6.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.

Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních
podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou
byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy
zboží.

6.4.

Práva z vadného plnění uplatňuje
kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace
možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě
podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající
obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.5.

Další práva a povinnosti stran související
s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád
prodávajícího.

Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží
zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu
vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e)
občanského zákoníku.

7.3.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů
zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy manhalovi@emailcz.
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou
adresu kupujícího.

7.4.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na
základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních
údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce
vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.

7.5.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí
změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

8.1.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je
fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých
osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové
identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně
vše jen jako „osobní údaje“).

8.3.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních
údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností
z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující
jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro
účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se
zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou,
která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své
osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce
provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě
a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně
ve svých osobních údajích.

8.5.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může
prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících
zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího
předávány třetím osobám.

8.6.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu
neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.

8.7.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní
údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné
poskytnutí osobních údajů.

8.8.

V případě, že by se kupující domníval, že
prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování, může:
8.8.1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.8.2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto
vzniklý stav.

8.9.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování
svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1.

Kupující souhlasí se zasíláním informací
souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou
adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím
na elektronickou adresu kupujícího.

9.2.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na
jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a
závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání
tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty
kdykoliv odvolat.

Doručování

10.1.

Kupujícímu může být doručováno na adresu
elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v
objednávce.

Závěrečná ustanovení

12.1.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje
mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí
českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající
z obecně závazných právních předpisů.

12.2.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek
neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení
nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá
platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních
podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je
archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro
doručování Zahájí 157, 373 48 Dívčice, adresa elektronické pošty manhalovi@email.cz

V Zahájí dne 6.9.2018, Martin Maňhal